LP :  «Akustikar», «Dur», «Klimprar», «Strengeklimpring», «Strengetonar»: 200 kroner + frakt

CD : «Akustikar», «Dur», «Klimprar», «Strengetonar»: 150 kroner + frakt

Kontakt på e-post: ulvess@yahoo.no